Coachingstrajecten

Coachingsgesprekken kunnen in allerlei vorm worden gegoten. Vaak hanteren wij hierbij het zgn. GROW-model, waarbij in 4 stappen wordt toegewerkt naar een beoogd resultaat. Echter kunnen ook andere technieken gehanteerd worden indien deze noodzakelijk blijken te zijn, dan wel in een bepaalde situatie meer effectief zijn. Doel van eender welk gesprek is in ieder geval om te komen tot een heldere diagnose van het beoogde doel, om vervolgens aan de hand van een aantal tussenstappen tot een bepaald resultaat te komen. Dit zijn altijd trajecten op maat, de uniciteit van elk mens maakt het nu eenmaal noodzakelijk om vanuit de werkelijkheid van de betreffende persoon een weg te zoeken naar een beoogd doel.

Indien gedurende een coachingstraject blijkt dat andere interventies, dan wel de inzet van instrumenten die tot een duidelijker diagnose moeten leiden noodzakelijk is, kunnen wij gebruik maken van wetenschappelijk gevalideerde tests. Is het op grond van psychische problematiek zinvol om hiervoor interventies in te zetten, dan kan ervan uitgegaan worden dat TRA hiervoor “evidence based” trajecten kiest, die hun meerwaarde in de praktijk, maar zeker ook in wetenschappelijk onderzoek, ruimschoots hebben aangetoond.