Beroepskeuzetesten

online tests & vragenlijsten

  • wetenschappelijk
  • cultuuronafhankelijk
  • online testomgeving praktisch hanteerbaar
  • deskundige adviseur
  • maatwerk 

De tests die door TRA gebruikt worden zijn wetenschappelijk gevalideerd en door de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkeld. Het hierbij voorziene kwaliteitsbelang wordt verder geïllustreerd door het lidmaatschap van de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt alle in Nederland gehanteerde psychologische tests op zes kwaliteitscriteria Uiteraard wordt bepaald waarom welke test van toegevoegde waarde is om tot een oplossingsrichting van het betreffende vraagstuk te komen.

BKT-M
De BeroepsKeuzeTest Middelbaar niveau is een beroepeninteressetest, bedoeld voor mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 12 jaar met een opleidingsniveau van basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De BKT-M bestaat uit 96 activiteiten, waarbij de kandidaat aan moet geven of hij of zij de activiteit niet interessant, een beetje interessant of interessant vindt. De activiteiten zijn verdeeld over een 15-tal schalen die de belangrijkste beroepssectoren representeren. De betrouwbaarheden van de schalen zijn voldoende tot zeer goed te noemen. De gemiddelde betrouwbaarheid is goed. Er bestaan significante relaties tussen schalen van de BKT-M en capaciteitenmetingen en persoonlijkheidsmetingen.

BKT-H
De BeroepsKeuzeTest Hoger niveau is een beroepeninteressetest, bedoeld voor mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 14 jaar met een opleidingsniveau vanaf HAVO tot en met afgerond WO. De BKT-H geeft een beeld van de interesse van de kandidaat op het gebied van beroepssectoren en werkgerelateerde activiteiten. De BKT-H bestaat uit 140 activiteiten waarbij de kandidaat aan moet geven of hij of zij de activiteit niet interessant, neutraal of interessant vindt. De activiteiten zijn verdeeld over een 14-tal sectoren en 11 activiteiten. Met één item wordt de interesse voor zowel een sector als een activiteit gemeten. Een voorbeeld van een item is “Een kantoorgebouw ontwerpen”. Met dit item wordt de interesse voor de sector ‘Bouw’ en voor de activiteit ‘Bedenken en vormgeven’ gemeten.

Persoonlijkheid

MPT-BS Multiculturele Persoonlijkheids Test - Big Si
De impact die de uitslag op een persoonlijkheidstest kan hebben op een individu of een besluit kan erg groot zijn, daarom is het belangrijk om persoonlijkheid op een gedegen wijze te meten. De Multiculturele Persoonlijkheids Test - Big Six (MPT-BS) meet zes dimensies van persoonlijkheid. Naast de wereldwijd geaccepteerde ‘Big Five’ is er een zesde component: de factor Integriteit. In totaal kent de MPT-BS 25 subschalen. 
De MPT-BS is bedoeld voor het testen van de persoonlijke eigenschappen. Deze test is toepasbaar bij personen met verschillende opleidingsniveaus en met een leeftijd vanaf 15 jaar.

SHL persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32r

OPQ32r
De OPQ32r meet gedragsvoorkeuren gebaseerd op een ongekend hoog aantal dimensies: maar liefst 32. Deze voorkeuren worden vertaald naar verwachte loopbaancompetenties. Daarnaast geeft de test een beeld van gewenste leeroriëntaties en leerstijlen.

SHL motivatie vragenlijst MQ

MQ
De MQ meet de werkmotivatie (in dit geval op 18 verschillende schalen) van de kandidaat. De resultaten van deze vragenlijsten beschrijven de werksituaties die voor de kandidaat het meest motiverend zijn. 

Onderstaande figuur verduidelijkt een aantal onderdelen van de aanpak. 
MQ_beroepskeuze.gif 


De figuur laat zien dat mensen bepaalde talenten - de juiste capaciteiten, persoonlijkheidsaspecten en drijfveren - nodig hebben om bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen. 

Uitdaging
Alle talenten samen vormen de basis voor kennis en vaardigheden die mensen leren tijdens hun werk, en die tot resultaten leiden die van nut zijn voor de werkgever én voor henzelf. Bovendien zijn het vaardigheden waar zij zelf ook voldoening uit kunnen putten. Daarbij is het van belang te benadrukken dat elke persoon eigen kwaliteiten heeft, ongeacht de capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren. Het is de combinatie van factoren die de eigen en unieke kwaliteiten bepaalt. De uitdaging is om te onderzoeken in welke werkomgeving deze kwaliteiten tot hun recht komen, zodat de resultaten van de werkinspanningen nuttig zijn en voldoening geven.

Kortom, personeel is de kostbaarste post van uw organisatie, maar ook de meest waardevolle als u er het juiste rendement uit weet te behalen. Het is dan ook zeker in deze tijd van een fluctuerende markt, gecombineerd met de bovengenoemde vergrijzings- en krimpproblematiek van levensbelang om aandacht voor uw personeel op een hoog niveau te houden. De Human Resources zijn niet alleen een kostenpost, maar bepalen uw overlevingskansen op langere termijn en uw winst op korte termijn.

Waarden

WVL Waarden Vragen Lijst
Waarden sturen ons gedrag en liggen ten grondslag aan belangrijke keuzes zowel in het privé leven als in het werkend leven. Het doel van de Waardenvragenlijst (WVL) is inzicht krijgen in de persoonlijke waarden die belangrijk zijn in iemands leven. 

De WVL is opgebouwd uit uitspraken die, verdeeld over een 13-tal schalen, de belangrijkste waarden representeren. De schalen zijn ingedeeld in drie clusters: sociale waarden, persoonlijke waarden en werkgerelateerde waarden. Voorbeelden van schalen zijn 'Behoefte aan zekerheid', ’Flexibiliteit’, 'Onafhankelijkheid' en 'Behoefte aan afwisseling'.

Reflectie
Employability Scan
TRA heeft een Employability Scan beschikbaar om in korte tijd de mate van inzetbaarheid van medewerkers in beeld te krijgen.