Voor de werkgever

Bedenk dat de kosten voor ziekteverzuim in Nederland enorm zijn. Voor een werkgever lopen de kosten al snel op tot een bedrag tussen de 160 en 200 Euro per dag.

Thijssen ReIntegratie Advies kan voor u als casemanager optreden en de werknemer re-integreren naar zijn/haar werkplek, mocht dat om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan zetten wij in overleg met u en uw werknemer een spoor 2 traject in. Mensen met psychisch/psychiatrische problematiek hebben onze bijzondere aandacht. Wij hanteren hierbij “evidence based” trajecten die ertoe moeten leiden dat de werknemer hernieuwd met frisse ambities aan de slag gaat. Bij u of een andere werkgever.

Wet Verbetering Poortwachter Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Gezamenlijke inspanning
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte.

Beoordelen van de situatie
Naast de wettelijke verplichtingen hebben werkgevers ook een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen:
De werkgever mag de werknemer niet vragen wat hem scheelt en wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen.
De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Die beoordeelt of de werknemer in staat in aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole.
De werkgever kan de werknemer weer met het werk laten beginnen op arbeids-therapeutische basis. Zo kan hij langzaam weer aan het werk wennen. Officieel is de werknemer dan nog wel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden. Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

Verplichte acties bij ziekmelding werknemer
Een zieke medewerker bezorgt u hoe dan ook extra werk. Niet alleen moet u de werkzaamheden van de zieke opvangen, maar er komen ook direct verplichtingen om de hoek kijken. Of het nu een eenvoudig griepje betreft of iets ernstiger, er wordt verwacht dat u in actie komt. Een overzicht van uw verplichtingen.

 • Uiterlijk in achtste week plan van aanpak
 • U kunt zelf casemanager zijn
 • Evalueer de re-integratieplannen

Boete
In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd dat u in de eerste twee jaar van ziekte alle mogelijkheden moet aanwenden om een zieke medewerker terug op de werkvloer te krijgen. Afhankelijk van uw afspraken met de verzekeraar speelt u daar een belangrijke rol in. Als u dit niet doet, dan kan het UWV u beboeten met een extra periode loon doorbetalingsverplichting.

De regels
In grote lijnen gelden de volgende regels:

 • De ziekmelding van uw medewerker wordt tijdig bij de arbodienst of bedrijfsarts gedaan.
 • U en de bedrijfsarts of arbodienst overleggen minimaal eens in de zes weken met de zieke medewerker over mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.
 • Als de werknemer bijna zes weken ziek is, volgt er een gesprek met de bedrijfsarts.
 • De arts stelt een probleemanalyse op met een re-integratieadvies.
 • Uiterlijk in de achtste week van ziekte stelt u samen met de zieke medewerker een plan van aanpak op voor herstel en re-integratie. U wijst dan ook een casemanager aan die het plan helpt uitvoeren. In het plan van aanpak staat beschreven wat de mogelijkheden van de zieke werknemer op de lange termijn zijn. Ook staan er alle afspraken over herstel, re-integratie en de werkhervatting in.

Evaluatie
Het is belangrijk dat alle afspraken en stappen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

 • De casemanager bewaakt de afspraken en de te nemen acties en zorgt voor een goede samenwerking. U kunt zelf casemanager zijn, maar dit kan ook iemand van de arbodienst of het re-integratiebedrijf zijn.
 • U probeert eerst aan re-integratie binnen uw eigen bedrijf te werken. Als dit niet lukt, dan kunt u de medewerker bij een andere onderneming proberen te re-integreren.
 • U legt alles wat u heeft overlegd en afgesproken met de zieke medewerker vast in een dossier. Dit is het re-integratiedossier. De medische gegevens van uw zieke medewerker komen niet in dit dossier.
 • In de 42e week van de ziekte geeft u de ziekmelding aan het UWV door. De herstelmelding is komen te vervallen. Wie een zieke medewerker te laat aanmeldt bij het UWV, kan rekenen op een boete van het UWV.
 • Uiterlijk na 52 weken evalueert u samen met de zieke medewerker het plan van aanpak.

Re-integratieverslag

 • Als de medewerker na twintig maanden nog niet aan de slag is, dan maakt u samen met de medewerker een re-integratieverslag. Dit verslag gaat samen met de uitkeringsaanvraag in verband met arbeidsongeschiktheid (WIA) naar het UWV. De uitkeringsaanvraag kan tot de 89e week worden ingediend bij het UWV

Uitkering
Na twee jaar ziekte ontvangt uw deels arbeidsongeschikte medewerker die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is een uitkering. Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor medewerkers betaalt u als werkgever een premie (een basispremie en een gedifferentieerde premie WGA). Dit valt onder de premie voor werknemersverzekeringen. Die premie draagt u af aan de Belastingdienst zodat het UWV de uitkeringen kan betalen.

Kosten van verzuim en re-integratie zijn onder te verdelen in:
Directe kosten
Loondoorbetaling, inclusief vakantiegeld en werkgeverslasten
Bedraagt € 200,- per dag ofwel € 4.350,- per maand

Indirecte kosten
Productieverlies, het inhuren van uitzendkracht(en), overwerk etc.
Kosten van de Arbodienst, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen (volgens Wet verbetering Poortwachter) etc.. Deze kosten liggen gemiddeld tussen de € 4.000,- en € 5.000,-. (bron: expertkennis).

Inschakeling van reïntegratiebedrijven
U bent verplicht zoveel mogelijk te doen om uw werknemer snel weer aan het werk te krijgen in het eigen bedrijf.
Sinds 1 januari 2003 bent u, op grond van de SUWI-wetgeving, ook verplicht zelf zoveel mogelijk in het werk te stellen om de zieke werknemer bij een andere werkgever te plaatsen. Die verplichting duurt minimaal zolang het dienstverband duurt (meestal tot 2 jaar nadat iemand ziek is geworden), maar u kunt er ook voor kiezen langer verantwoordelijk te blijven voor de reïntegratie van een zieke werknemer (maximaal zes jaar).
Voor reïntegratie bij een andere werkgever kunt u een reïntegratiebedrijf inschakelen. Reïntegratiebedrijven zijn private ondernemingen die diensten verlenen op het terrein van scholing, begeleiding en bemiddeling. Maar ook voor reïntegratie in het eigen bedrijf kan het zinvol zijn, in overleg met uw arbodienst, een reïntegratie-bedrijf in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer een zieke werknemer een speciaal traject (zoals scholing of coaching) doorloopt. Veel werkgevers doen dat nu ook al. U bepaalt samen met uw werknemer bij welk reïntegratiebedrijf welke diensten worden ingekocht. Veel (met name kleinere) werkgevers hebben maar incidenteel te maken met een geval van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Dan ligt het voor de hand om per geval een reïntegratiebedrijf te kiezen dat gespecialiseerd is in het probleem dat zich voordoet. Als zich vaker langdurig ziekteverzuim voordoet in het bedrijf, kan er ook een vast contract met een reïntegratiebedrijf worden afgesloten.

Subsidies
Daarnaast kunt u als werkgever ook financiële voordelen behalen als u (langdurig) werklozen een kans wilt bieden, denk hierbij o.a. aan:

 • Loonkostensubsidie
 • Groeibanen die in een bepaalde fase voor u interessant kunnen zijn, maar ook voor de re-integratie van mensen van enorme waarde kunnen zijn
 • Werken met behoud van uitkering / stage / vrijwilligerswerk zijn andere mogelijkheden, op basis waarvan u een bijdrage levert aan persoonlijke, maar ook aan belangrijke maatschappelijke problemen. Bedenk dat de arbeidsmarkt er binnen zeer korte tijd geheel anders gaat uitzien door krimp en vergrijzing. De werkgever die daar goed op anticipeert, zal daarongetwijfeld grote voordelen uit genereren.
 • U kunt één jaar premiekorting krijgen voor de WAO en de WW als een arbeidsgehandicapt geworden werknemer in het eigen bedrijf weer aan het werk gaat. Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst, dan is de premiekorting drie jaar. Kost de (her)plaatsing meer dan de premiekorting, dan worden de extra kosten vergoed. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de arbodienst of bij UWV (www.uwv.nl). Wanneer u onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te reïntegreren, kan UWV uw verplichting verlengen om het loon door te betalen tijdens de ziekte, en de WAO-aanvraag afwijzen; Deze periode kan maximaal 52 weken zijn, afhankelijk van de aard en de ernst van het verzuim en de periode die nodig is om alsnog voldoende reïntegratie-inspanningen te verrichten; de periode van de loondoorbetaling kan voor u maximaal 156 weken gaan bedragen: 104 weken in het eerste en tweede ziektejaar en maximaal 52 weken verlenging. Let wel: u bent verplicht om voor de bovengenoemde zaken in zee te gaan met een arbodienst. Maar daarnaast kunt u voor bijvoorbeeld een training of een bemiddelingstraject ook een verzekeraar of een reïntegratiebedrijf inschakelen. Delen van het reïntegratiedossier blijven bij de arbodienst in beheer: zoals bijvoorbeeld de medische gegevens; De arbodienst stelt het medische deel van het reïntegratieverslag op.