Capaciteitstesten

De MCT-M
Het doel van de Multiculturele Capaciteitentest – Middelbaar niveau (MCT-M) is het meten van cognitieve capaciteiten, waarbij wordt gekeken naar zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren. De MCT-M is bedoeld voor personen in de leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau vanaf enkele jaren voortgezet onderwijs tot afgerond MBO. De MCT-M bestaat uit acht subtests. Deze subtests meten: logisch redeneren, ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden, schoolse vaardigheden en perceptuele snelheid. In de MCT-M rapportage kunnen de resultaten ook weergegeven worden in een IQ-score om een algemeen intelligentie niveau te bepalen.

Logisch redeneren
Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre een kandidaat in staat is om verbanden te ontdekken tussen cijfers en tussen plaatjes.

Ruimtelijk inzicht
Bij ruimtelijk inzicht wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.

Numerieke capaciteiten
Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.

Verbale capaciteiten
Hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien.

Schoolse vaardigheden
Hierbij gaat het vooral om kennis en vaardigheden meten die op school zijn geleerd.

Perceptuele snelheid
Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.

Achtergrond
De MCT-M is geschikt voor zowel autochtonen als voor personen met een niet-Nederlandse achtergrond. Bij de ontwikkeling is getracht de afhankelijkheid van cultureel bepaalde vaardigheden zoveel mogelijk te reduceren. Onder andere is een aantal tests opgenomen met betekenisloze figuren en letter- en cijferreeksen.

De MCT – H
Het doel van de Multiculturele Capaciteitentest – Hoger niveau (MCT-H) is het meten van cognitieve capaciteiten,waarbij wordt gekeken naar zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren. De MCT-H is bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar en een opleidings- niveau vanaf klas 5 HAVO/VWO tot afgerond HBO of Wetenschappelijk onderwijs. De MCT-H bestaat uit acht subtests. Deze subtests meten vier factoren: logisch redeneren & ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid.

Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht
Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.

Numerieke capaciteiten
Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.

Verbale capaciteiten
Hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien

Perceptuele snelheid
Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.

Achtergrond
De MCT-H is geschikt voor zowel autochtonen als voor personen met een niet-Nederlandse achtergrond. Bij de ontwikkeling is getracht de afhankelijkheid van cultureel bepaalde vaardigheden zoveel mogelijk te reduceren. Onder andere is een aantal tests opgenomen met betekenisloze figuren en letter- en cijferreeksen.

Competenties

CVL CompetentieVragenLijst
CVL + Uitgebreide versie van de CVL
CVL-Flex Competentievragenlijst uitgebreid (flexibel)
Competentieontwikkeling staat steeds meer in de belangstelling zowel in opleiding als in arbeid. En niet ten onrechte aangezien competenties goede en concrete handvaten bieden voor persoonlijke ontwikkeling. De competentievragenlijsten helpen om belangrijke competenties bij medewerkers en studenten in beeld te brengen.

Taalniveau

NTT Taaltest Nederlands
Voor het meten van taalvaardigheid heeft TRA een aantal tests beschikbaar, zowel voor de Nederlandse taal als voor de Engelse taal.